Bhavayami gopalabalam

From Sahityam
Jump to: navigation, search

Lyrics

Pallavi

bhAvayAmi gOpAlabAlaM mana-
ssEvitaM tatpadaM cintayEyaM sadA
Show Details


Charanam

1.
kaTi-ghaTita-mEkhalA khacita-maNi-ghaNTikA
paTala-ninadEna vibhrAjamAnam
kuTila-pada-ghaTita saGkula-ziJjitEnatam
caTula-naTanA-samujvala-vilAsam
2.
niratakara-kalitanavanItaM brahmAdi-
suranikara-bhAvanA-zObhita-padam
tiruvEGkaTAcala-sthitamanupamaM harim
paramapuruSaM gOpAlabAlam

Renditions