Bhogindra Shayinam

From Sahityam
Jump to: navigation, search

Lyrics

Pallavi

bhOgIndra zAyinam purukuzaladAyinam
puruSam zAzvatam kalaye
Show Details


Anupallavi

vAgIza gaurIza vAsavAdya malapari
vArAbhi vanditapadam padmanAbham
Show Details

Charanam

parama bhaktOttama divAkara yatIndra kruta guru puNya vasudhA Agatam
surucirAdbhuta bAlavESa sAkSAtkAra paritOSa zira lALitam
paripUjyanArtha sALagrAma haraNAtta tana yOgi karavAritam
tvarita anuyAti yati karuNA kulAnandapura pAdhyAsitam padmanAbham
(bhOgIndra)


kalitanuta sanyAsi bhajanAnu guNavihita sulalitAkAramahitam
kaluzahara parisarOjvala padma tIrthAdi khaNDitA zEzaduritam
kalaSOtbavAn vita mahEndra trikUTavara malayAcalEndra vinutam
kaladamana vaNci mArtANDavar mAkalita kANcana vimAna lasitam
(padmanAbham)

Variations

Commentary

Renditions

http://www.youtube.com/watch?v=gDtJ4Xb9rUE&feature=related Sanjay Subramaniam http://www.youtube.com/watch?v=Lt9ePkPJqFI Rajani Gayatri http://www.youtube.com/watch?v=Lt9ePkPJqFI Saketharaman http://www.youtube.com/watch?v=Oy9cAfRJzjw&feature=related Shankaran Namboodari