Kamalamba samrakshatu

From Sahityam
Jump to: navigation, search

Lyrics

Pallavi

kamalAmbA saMrakSatu mAm
hRtkamalA nagara nivAsinI ambA1
Show Details

Anupallavi

sumanasArAdhitAbja mukhI
sundara manaHpriyakara sakhI
kamalajAnanda bOdha sukhI
kAntA tAra2 paJjara zukI
Show Details

Charanam

tripurAdi cakrEzwarI aNimAdi siddhIzwarI
nitya kAmEzwarI
kSiti pura trai-lOkya mOhana cakravartinI
prakaTa yOginI
sura ripu mahiSAsurAdi mardinI
nigama purANAdi saMvEdinI
Show Details
tripurEzI guru guha jananI
tripura bhaJjana raJjanI
madhu ripu sahOdarI talOdarI
tripura sundarI mahEzwarI
Show Details

Variations

  • 1nivAsinI amba - nivAsinI ambA - nivAsinI
  • 2kAntA tAra - kAntAdhAra (kAntAdhAra - seems to be error)

References

Commentary

  • Kshetram - Thiruvarur
  • First Avarana Kriti of Kamalamba Navavarana Kritis

Renditions


Kamalamba Navavarana Kritis of Dikshitar
Dhyanam: Kamalambike asrita kalpalatike (Thodi)
1. Kamalamba samrakshatu (Ananda Bhairavi)
2. Kamalambam bhajare (Kalyani)
3. Sri kamalambikaya katakshitoham (Sankarabharanam)
4. Kamalambikayai kanakamsukayai (Kambhoji)
5. Sri kamalambikayah (Bhairavi)
6. Kamalambikayastava (Punnagavarali)
7. Sri kamalambikayam bhaktim (Sahana)
8. Sri kamalambike avava (Ghanta)
9. Sri kamalamba jayati (Ahiri)
Mangalam: Sri kamalambike sive (Sri)
Dikshitar.jpg