Kamalambam bhajare

From Sahityam
Jump to: navigation, search

Lyrics

Pallavi

kamalAmbAM bhajarE rE mAnasa
kalpita mAyA kAryaM tyaja rE
Show Details

Anupallavi

kamalA vANI sEvita pArzvAm
kambu jaya grIvAM nata dEvAm
kamalA pura sadanAM mRdu gadanAm
kamanIya radanAM kamala vadanAm
Show Details

Charanam

sarvAzA-paripUraka-cakra swAminIm
parama-ziva kAminIm
durvAsArcita1 gupta-yOginIm
duHkha dhvaMsinIM haMsinIm
Show Details
nirvANa nija sukha pradAyinIm
nitya kalyANIM kAtyAyanIm
zarvANIM madhupa vijaya vENIm
sad-guru guha jananIM niraJjanIm
Show Details
garvita bhaNDAsura bhaJjanIm
2kAmAkarSiNyAdi raJjanIm
nirvizESa caitanya rUpiNIm
urvI tatvAdi swarUpiNIm
Show Details

Variations

  • 1durvAsArcita - dUrvAsArcita (dUrvAsArcita - seems to be error)
  • 2kAmAkarSiNyAdi - kAmAkarSaNyAdi (kAmAkarSaNyAdi - seems to be error)

References

Commentary

  • Kshetram - Thiruvarur
  • Second Avarana Kriti of Kamalamba Navavarana Kritis

Renditions


Kamalamba Navavarana Kritis of Dikshitar
Dhyanam: Kamalambike asrita kalpalatike (Thodi)
1. Kamalamba samrakshatu (Ananda Bhairavi)
2. Kamalambam bhajare (Kalyani)
3. Sri kamalambikaya katakshitoham (Sankarabharanam)
4. Kamalambikayai kanakamsukayai (Kambhoji)
5. Sri kamalambikayah (Bhairavi)
6. Kamalambikayastava (Punnagavarali)
7. Sri kamalambikayam bhaktim (Sahana)
8. Sri kamalambike avava (Ghanta)
9. Sri kamalamba jayati (Ahiri)
Mangalam: Sri kamalambike sive (Sri)
Dikshitar.jpg