Kamalambikayai kanakamsukayai

From Sahityam
Jump to: navigation, search

Lyrics

Pallavi

kamalAmbikAyai kanakAMzukAyai
karpUra vITikAyai1 namastE namastE
Show Details

Anupallavi

kamalA kAntAnujAyai kAmEzwaryai ajAyai
hima giri tanujAyai hrIMkAra pUjyAyai
Show Details
madhyama kAla sAhityam
kamalA nagara vihAriNyai khala samUha saMhAriNyai
kamanIya ratna hAriNyai kali kalmaSa parihAriNyai
Show Details

Charanam

sakala saubhAgya dAyakAmbhOja caraNAyai
saMkSObhiNyAdi zakti yuta caturthAvaraNAyai2
prakaTa caturdaza bhuvana bharaNAyai
prabala guru guha sampradAyAntaHkaraNAyai
akaLaGka rUpa varNAyai aparNAyai suparNAyai
su-kara dhRta cApa bANAyai zObhana-kara manu kONAyai
Show Details
madhyama kAla sAhityam
sakuGkumAdi lEpanAyai carAcarAdi kalpanAyai
cikura vijita nIla ghanAyai cidAnanda pUrNa ghanAyai
Show Details

Variations

  • 1vITikAyai - vIDikAyai (vIDikAyai - seems to be error)
  • 2caturthAvaraNAyai - caturthyAvaraNAyai

References

Commentary

  • Kshetram - Thiruvarur
  • Fourth Avarana Kriti of Kamalamba Navavarana Kritis

Renditions

Kamalamba Navavarana Kritis of Dikshitar
Dhyanam: Kamalambike asrita kalpalatike (Thodi)
1. Kamalamba samrakshatu (Ananda Bhairavi)
2. Kamalambam bhajare (Kalyani)
3. Sri kamalambikaya katakshitoham (Sankarabharanam)
4. Kamalambikayai kanakamsukayai (Kambhoji)
5. Sri kamalambikayah (Bhairavi)
6. Kamalambikayastava (Punnagavarali)
7. Sri kamalambikayam bhaktim (Sahana)
8. Sri kamalambike avava (Ghanta)
9. Sri kamalamba jayati (Ahiri)
Mangalam: Sri kamalambike sive (Sri)
Dikshitar.jpg