Kamalambikayastava

From Sahityam
Jump to: navigation, search

Lyrics

Pallavi

kamalAmbikAyAstava bhaktOham
zaGkaryAH1 zrIkaryAH saGgIta rasikAyAH zrI
Show Details

Anupallavi

suma zarEkSu kOdaNDa pAzAGkuza pANyAH
ati madhuratara vANyAH zarvANyAH kalyANyAH
(madhyama kAla sAhityam)
ramaNIya punnAga varALi vijita vENyAH zrI
Show Details

Charanam

daza kalAtmaka vahni svarUpa -
prakAzAntardazAra sarva rakSA-kara cakrEzvaryAH
tri-dazAdi nuta ka-ca-varga-dvaya-maya sarvajJAdi -
daza zakti samEta mAlinI cakrEzvaryAH
tri-daza viMzadvarNa garbhiNI kuNDalinyAH
daza mudrA samArAdhita kauLinyAH
(madhyama kAla sAhityam)
daza rathAdi nuta guru guha janaka ziva bOdhinyAH
daza karaNa vRtti marIci nigarbha yOginyAH zrI
Show Details

Variations

  • 1zaGkaryAH - zrI zaGkaryAH

References

Commentary

  • Kshetram - Thiruvarur
  • Sixth Avarana Kriti of Kamalamba Navavarana Kritis

Renditions


Kamalamba Navavarana Kritis of Dikshitar
Dhyanam: Kamalambike asrita kalpalatike (Thodi)
1. Kamalamba samrakshatu (Ananda Bhairavi)
2. Kamalambam bhajare (Kalyani)
3. Sri kamalambikaya katakshitoham (Sankarabharanam)
4. Kamalambikayai kanakamsukayai (Kambhoji)
5. Sri kamalambikayah (Bhairavi)
6. Kamalambikayastava (Punnagavarali)
7. Sri kamalambikayam bhaktim (Sahana)
8. Sri kamalambike avava (Ghanta)
9. Sri kamalamba jayati (Ahiri)
Mangalam: Sri kamalambike sive (Sri)
Dikshitar.jpg