Kamalambike asrita kalpalatike

From Sahityam
Jump to: navigation, search

Lyrics

Pallavi

kamalAmbikE Azrita kalpa latikE caNDikE
kamanIyAruNAMzukE kara vidhRta zukE mAmava1
Show Details

Anupallavi

kamalAsanAdi pUjita kamala padE2 bahu varadE
kamalAlaya tIrtha vaibhavE zivE karuNArNavE
Show Details

Charanam

sakala lOka nAyikE saGgIta rasikE
su-kavitva pradAyikE sundari gata mAyikE
vikaLEbara mukti dAna nipuNE agha haraNE
viyadAdi bhUta kiraNE vinOda caraNE aruNE
Show Details
sakaLE guru guha karaNE sadAzivAntaHkaraNE
a-ka-ca-Ta-ta-pAdi varNE akhaNDaika rasa pUrNE
Show Details

Variations

  • 1mAmava - mAmava jagadambikE
  • 2kamala padE - kamala patE (kamala patE - seems to be error)

References

Commentary

  • Kshetram - Thiruvarur
  • Navavarana Dhyana Kriti

Renditions

Kamalamba Navavarana Kritis of Dikshitar
Dhyanam: Kamalambike asrita kalpalatike (Thodi)
1. Kamalamba samrakshatu (Ananda Bhairavi)
2. Kamalambam bhajare (Kalyani)
3. Sri kamalambikaya katakshitoham (Sankarabharanam)
4. Kamalambikayai kanakamsukayai (Kambhoji)
5. Sri kamalambikayah (Bhairavi)
6. Kamalambikayastava (Punnagavarali)
7. Sri kamalambikayam bhaktim (Sahana)
8. Sri kamalambike avava (Ghanta)
9. Sri kamalamba jayati (Ahiri)
Mangalam: Sri kamalambike sive (Sri)
Dikshitar.jpg