Nagalingam Namami

From Sahityam
Jump to: navigation, search

Lyrics

Pallavi

nAga liGgaM namAmi satataM
nAma rUpa prapaJcAtIta liGgam
Show Details

Anupallavi

nAga rAja maNi bhUSita liGgaM
zrI nagara sthita valmIka liGgam
Show Details

Charanam

Agama vEdAnta sAra liGgaM
Adi madhyAnta rahita liGgaM
mUla bhUta kAraNAtma liGgaM
nIla kaNTha svayaM prakAza liGgam
(madhyama kAla sAhityam)
1nAgEndra vinuta zaGkara liGgaM
2nAradAdi nuta nandi turaGgaM
3vAgIza varada guru guha vandita -
sundara ziva mOhana-kara liGgam
Show Details

Variations

  • 1nAgEndra - nAgEndrAdi
  • 2nAradAdi nuta - nAradAdi nutaM
  • 3vAgIza varada - vAgIza vara

References

Commentary

  • Kshetram -Mayavaram

Renditions