Pamara Jana Palini

From Sahityam
Jump to: navigation, search

Lyrics

Pallavi

pAmara jana pAlini pAhi bRhannAyaki
Show Details

Samashti Charanam

kAmitArtha phala dAyini kAruNyAmRta vAhini
(madhyama kAla sAhityam)
kOmaLa hRdaya 1nivAsini guru guha mati prakAzini
sImantini nata mantriNi zrI mahA dEva raJjani
Show Details

Variations

  • 1nivAsini - vikAsini

References

Commentary

  • Kshetram -Thanjavur

Renditions