Shankha Chakra

From Sahityam
Jump to: navigation, search

Lyrics

Pallavi

zaGkha cakra gadA pANiM ahaM vandE
zrI zArGga nandaka kaustubha dhAriNaM vandE
Show Details

Anupallavi

paGkEruha caraNaM padmAvatI ramaNaM
saGkaTApaharaNaM sadA bhakta bharaNam
(madhyama kAla sAhityam)
kuGkuma paGkila gAtraM paGkaja vizAla nEtraM
zaGkara sannuti pAtraM vEGkaTa varada kSEtram
Show Details

Charanam

gajEndra saMrakSaNaM
garuDa vAha vicakSaNaM
ajEndrAdi vilakSaNaM
amRta sAra bhakSaNaM
ajAmiLa prabhRtyanEka 1dAsALi santaraNaM
bhajE pUrNa candrikAGga -
guru guhAntaHkaraNaM
(madhyama kAla sAhityam)
kujAdi graha vihitaM virajA nadI taTa sthitaM
sajAtIyAdi rahitaM nijAnanda bOdha hitam
Show Details

Variations

  • 1dAsALi - dAsAdi

References

Commentary

  • Kshetram - Tiruppati

Renditions