Sri kamalambikaya katakshitoham

From Sahityam
Jump to: navigation, search

Lyrics

Pallavi

zrI kamalAmbikayA kaTAkSitOham
saccidAnanda paripUrNa brahmAsmi
Show Details

Anupallavi

pAka zAsanAdi sakala dEvatA sEvitayA
paGkajAsanAdi paJca kRtyAkRtbhAvitayA1
Show Details
madhyama kAla sAhityam
zOka hara catura padayA
mUka mukhya vAkpradayA
kOkanada vijaya padayA
guru guha tattrai-padayA
Show Details

Charanam

anaGga kusumAdyaSTa zaktyAkArayA
aruNa varNa saMkSObhaNa cakrAkArayA1
ananta kOTyaNDa nAyaka zaGkara nAyikayA
aSTa vargAtmaka gupta-tarayA varayA
Show Details
madhyama kAla sAhityam
anaGgAdyupAsitayA aSTa daLAbja sthitayA
dhanurbANa dhara karayA dayA sudhA sAgarayA
Show Details

Variations

  • 1kRtyAkRt - kRtyakRt
  • 2cakrAkArayA - cakrAgArayA

References

Commentary

  • Kshetram - Thiruvarur
  • Third Avarana Kriti of Kamalamba Navavarana Kritis

Renditions


Kamalamba Navavarana Kritis of Dikshitar
Dhyanam: Kamalambike asrita kalpalatike (Thodi)
1. Kamalamba samrakshatu (Ananda Bhairavi)
2. Kamalambam bhajare (Kalyani)
3. Sri kamalambikaya katakshitoham (Sankarabharanam)
4. Kamalambikayai kanakamsukayai (Kambhoji)
5. Sri kamalambikayah (Bhairavi)
6. Kamalambikayastava (Punnagavarali)
7. Sri kamalambikayam bhaktim (Sahana)
8. Sri kamalambike avava (Ghanta)
9. Sri kamalamba jayati (Ahiri)
Mangalam: Sri kamalambike sive (Sri)
Dikshitar.jpg