Sri kamalamba jayati

From Sahityam
Jump to: navigation, search

Lyrics

Pallavi

zrI kamalAmbA jayati ambA
zrI kamalAmbA jayati jagadambA
zrI kamalAmbA jayati
zRGgAra rasa kadambA madambA
zrI kamalAmbA jayati
1cidbimba prati-bimbEndu bimbA
zrI kamalAmbA jayati
(madhyama kAla sAhityam)
zrI pura bindu madhyastha cintAmaNi mandirastha -
zivAkAra maJca sthita ziva kAmEzAGkasthA
Show Details

Anupallavi

sUkarAnanAdyarcita mahA tripura sundarIM
rAja rAjEzvarIM zrI-kara sarvAnanda-maya -
cakra vAsinIM suvAsinIM cintayE(a)ham
(madhyama kAla sAhityam)
divAkara zIta kiraNa pAvakAdi vikAsa-karayA
bhI-kara tApa-trayAdi bhEdana dhurINa-tarayA
pAka ripu pramukhAdi prArthita su-kaLEbarayA
2prAkaTya parA-parayA pAlitO-dayA-karayA
Show Details

Charanam

zrI mAtrE namastE cinmAtrE
sEvita ramA harIza vidhAtrE
vAmAdi zakti pUjita para dEvatAyAH sakalaM jAtam
kAmAdi dvAdazabhirupAsita -
kAdi hAdi sAdi mantra rUpiNyAH
prEmAspada ziva guru guha jananyAM -
prIti yukta maccittaM vilayatu
(madhyama kAla sAhityam)
brahma-maya prakAzinI nAma rUpa vimarzinI
kAma kalA pradarzinI sAmarasya nidarzinI
Show Details

Variations

  • 1cidbimba - cidbimbA
  • 2prAkaTya parA-parayA pAlitO-dayA-karayA - pAlitO-dayA-karayA prAkaTya parA-parayA

References

Commentary

  • Kshetram - Thiruvarur
  • Ninth Avarana Kriti of Kamalamba Navavarana Kritis

Renditions


Kamalamba Navavarana Kritis of Dikshitar
Dhyanam: Kamalambike asrita kalpalatike (Thodi)
1. Kamalamba samrakshatu (Ananda Bhairavi)
2. Kamalambam bhajare (Kalyani)
3. Sri kamalambikaya katakshitoham (Sankarabharanam)
4. Kamalambikayai kanakamsukayai (Kambhoji)
5. Sri kamalambikayah (Bhairavi)
6. Kamalambikayastava (Punnagavarali)
7. Sri kamalambikayam bhaktim (Sahana)
8. Sri kamalambike avava (Ghanta)
9. Sri kamalamba jayati (Ahiri)
Mangalam: Sri kamalambike sive (Sri)
Dikshitar.jpg