Sri kamalambikayah

From Sahityam
Jump to: navigation, search

Lyrics

Pallavi

zrI kamalAmbikAyAH1 paraM nahirE rE citta
kSityAdi zivAnta tattva swarUpiNyAH
Show Details

Anupallavi

zrI kaNTha viSNu viriJcAdi janayitryAH
zivAtmaka vizva kartryAH kArayitryAH
Show Details
madhyama kAla sAhityam
zrI-kara bahirdazAra cakra sthityAH
sEvita bhairavI bhArgavI bhAratyAH
Show Details

Charanam

nAdamaya sUkSma rUpa sarva siddhi
pradAdi daza zaktyArAdhita mUrtEH
zrOtrAdi daza karaNAtmaka kuLa
kauLikAdi bahu vidhOpAsita kIrtEH
Show Details
abhEda nitya zuddha buddha mukta
saccidAnanda-maya2 paramAdvaita sphUrtEH
Adi madhyAnta rahitApramEya
guru guha mOdita sarvArtha3 sAdhaka pUrtEH
Show Details

madhyama kAla sAhityam
mUlAdi navAdhAra vyAvRtta daza dhwani
bhEdajJa yOgi bRnda saMrakSaNyAH
anAdi mAyAvidyA kArya kAraNa vinOda
karaNa paTu-tara kaTAkSa vIkSaNyAH
Show Details

Variations

  • 1kamalAmbikAyAH - kamalAmbAyAH
  • 2saccidAnanda-maya paramAdvaita - saccidAnanda paramAdvaita
  • 3sarvArtha sAdhaka pUrtEH - sarvArtha sAdhaka sphUrtEH

References

Commentary

  • Kshetram - Thiruvarur
  • Fifth Avarana Kriti of Kamalamba Navavarana Kritis

Renditions


Kamalamba Navavarana Kritis of Dikshitar
Dhyanam: Kamalambike asrita kalpalatike (Thodi)
1. Kamalamba samrakshatu (Ananda Bhairavi)
2. Kamalambam bhajare (Kalyani)
3. Sri kamalambikaya katakshitoham (Sankarabharanam)
4. Kamalambikayai kanakamsukayai (Kambhoji)
5. Sri kamalambikayah (Bhairavi)
6. Kamalambikayastava (Punnagavarali)
7. Sri kamalambikayam bhaktim (Sahana)
8. Sri kamalambike avava (Ghanta)
9. Sri kamalamba jayati (Ahiri)
Mangalam: Sri kamalambike sive (Sri)
Dikshitar.jpg