Sri kamalambikayam bhaktim

From Sahityam
Jump to: navigation, search

Lyrics

Pallavi

zrI kamalAmbikAyAM bhaktiM karOmi
zrita kalpa vATikAyAM caNDikAyAM jagadambikAyAm
Show Details

Anupallavi

rAkA candra vadanAyAM rAjIva nayanAyAM
pAkAri nuta caraNAyAM AkAzAdi kiraNAyAm
(madhyama kAla sAhityam)
hrIMkAra vipina hariNyAM hrIMkAra su-zarIriNyAM
hrIMkAra taru maJjaryAM hrIMkArEzvaryAM gauryAm
Show Details

Charanam

zarIra traya vilakSaNa sukha-tara svAtmAnubhOginyAM
viriJci harIzAna hari-haya vEdita rahasya yOginyAm
parAdi vAgdEvatA rUpa vazinyAdi vibhAginyAM
carAtmaka sarva rOga hara nirAmaya rAja yOginyAm
(madhyama kAla sAhityam)
kara dhRta vINA vAdinyAM kamalA nagara vinOdinyAM
sura nara muni jana mOdinyAM guru guha vara prasAdinyAm
Show Details

Commentary

  • Kshetram - Thiruvarur
  • Seventh Avarana Kriti of Kamalamba Navavarana Kritis

Renditions


Kamalamba Navavarana Kritis of Dikshitar
Dhyanam: Kamalambike asrita kalpalatike (Thodi)
1. Kamalamba samrakshatu (Ananda Bhairavi)
2. Kamalambam bhajare (Kalyani)
3. Sri kamalambikaya katakshitoham (Sankarabharanam)
4. Kamalambikayai kanakamsukayai (Kambhoji)
5. Sri kamalambikayah (Bhairavi)
6. Kamalambikayastava (Punnagavarali)
7. Sri kamalambikayam bhaktim (Sahana)
8. Sri kamalambike avava (Ghanta)
9. Sri kamalamba jayati (Ahiri)
Mangalam: Sri kamalambike sive (Sri)
Dikshitar.jpg