Sri kamalambike avava

From Sahityam
Jump to: navigation, search

Lyrics

Pallavi

zrI 1kamalAmbikE avAva
zivE kara dhRta zuka zArikE
Show Details

Anupallavi

lOka pAlini kapAlini zUlini
lOka janani bhaga mAlini sakRd-
(madhyama kAla sAhityam)
AlOkaya mAM sarva siddhi-pradAyikE
tripurAmbikE bAlAmbikE
Show Details

Charanam

santapta hEma sannibha dEhE
sadA(a)khaNDaika rasa pravAhE
santApa hara trikONa gEhE
2sakAmEzvari zakti samUhE
santataM mukti ghaNTA maNi -
ghOSAyamAna kavATa dvArE
ananta guru guha viditE
karAGguli nakhOdaya viSNu dazAvatArE
(madhyama kAla sAhityam)
antaHkaraNEkSu kArmuka zabdAdi -
paJca tanmAtra vizikhA(a)tyanta -
rAga pAza dvESAGkuza dhara -
karE(a)ti rahasya yOginI parE
Show Details

Variations

  • 1kamalAmbikE avAva - kamalAmbikE(a)vAva
  • 2sakAmEzvari - sakAmEzvara

References

Commentary

  • Kshetram - Thiruvarur
  • Eighth Avarana Kriti of Kamalamba Navavarana Kritis

Renditions


Kamalamba Navavarana Kritis of Dikshitar
Dhyanam: Kamalambike asrita kalpalatike (Thodi)
1. Kamalamba samrakshatu (Ananda Bhairavi)
2. Kamalambam bhajare (Kalyani)
3. Sri kamalambikaya katakshitoham (Sankarabharanam)
4. Kamalambikayai kanakamsukayai (Kambhoji)
5. Sri kamalambikayah (Bhairavi)
6. Kamalambikayastava (Punnagavarali)
7. Sri kamalambikayam bhaktim (Sahana)
8. Sri kamalambike avava (Ghanta)
9. Sri kamalamba jayati (Ahiri)
Mangalam: Sri kamalambike sive (Sri)
Dikshitar.jpg