Sri kamalambike sive

From Sahityam
Jump to: navigation, search

Lyrics

Pallavi

zrI kamalAmbikE zivE pAhi mAM lalitE
zrI-pati vinutE sitAsitE ziva sahitE
Show Details

Samashti Charanam

rAkA candra mukhI rakSita kOla mukhI
ramA vANI sakhI rAja yOga sukhI
zAkambhari1 zAtOdari candra kalA dhari
zaGkari zaGkara guru guha bhakta vazaGkari
EkAkSari bhuvanEzwari Iza priya-kari
zrI-kari sukha-kari zrI mahA tripura sundari
Show Details

Variations

  • 1zAkambhari - zAkambari (zAkambari - seems to be error)

References

Commentary

  • Kshetram - Thiruvarur
  • Managala Kriti of Kamalamba Navavarana Kritis

Renditions


Kamalamba Navavarana Kritis of Dikshitar
Dhyanam: Kamalambike asrita kalpalatike (Thodi)
1. Kamalamba samrakshatu (Ananda Bhairavi)
2. Kamalambam bhajare (Kalyani)
3. Sri kamalambikaya katakshitoham (Sankarabharanam)
4. Kamalambikayai kanakamsukayai (Kambhoji)
5. Sri kamalambikayah (Bhairavi)
6. Kamalambikayastava (Punnagavarali)
7. Sri kamalambikayam bhaktim (Sahana)
8. Sri kamalambike avava (Ghanta)
9. Sri kamalamba jayati (Ahiri)
Mangalam: Sri kamalambike sive (Sri)
Dikshitar.jpg