Vande Minakshi

From Sahityam
Jump to: navigation, search

Lyrics

Nottu-svara Sahityam

vandE mInAkSi tvAM
sarasija 1vaktrE(a)parNE durgE
nata sura 2bRndE(a)saktE
guru guha pAlini jala-ruha caraNE
sundara pANDyAnandE mAyE
sUri janAdhArE
sundara rAja 3sahOdari gauri
zubha-kari satataM aham
Show Details

Variations

  • 1vaktrE(a)parNE - vaktrE parNE (vaktrE parNE - seems to be error)
  • 2bRndE(a)saktE - bRndE zaktE
  • 3sahOdari - sOdari

References

Commentary

  • Kshetram - Madurai

Renditions