Venkatachalapathe

From Sahityam
Jump to: navigation, search

Lyrics

Pallavi

vEGkaTAcala patE ninu nammiti
vEgamE nanu rakSiyumayyA1
Show Details
O Venkatachalapati! I rely on thee.
Soon save me!

Anupallavi

paGkajAsana pramukhAdi vinuta
padamunAzrayiJcina vArikella
saGkaTamulu dIrci sampadalicci
maGgaLaM porundiya pulivalattil viLaGgum
Show Details
The feet praised by Brahma and other greats,
Where, many sought refuge --
Dispel their sorrows and grant riches!
One residing in Pulivalam auspicious!

Charanam

zrI nivAsa zESAcalamuniJci zIghramAy vandu
andhunikabhISTa dAnamosagi
gOkarNa kSEtramulO nelakoni
mRkaNDu munigaL2 mudalAna bhaktAnAm
abhaya vara pradAna catura-tara ramA patE
dayA nidhE pratyakSamugAninda
mAnilattil nin mahimai anEkam
Show Details
vAnavar vaNaGgum vAsudEvanE
vAJchitArtha phalamiccu varadanE
dIna rakSaka pItAmbara dhara
dEvadEva guruguhan mAmanAna
Show Details

Variations

  • 1rakSiyumayyA - rakSimpumayyA
  • 2munigaL - munIzu - munIzar

Commentary

  • Kshetram: Pulivalam (near Thiruvarur, Tamilnadu - Map)
  • This is a Manipravala Kriti - in a combination of Sanskrit, Telugu and Tamil.

Renditions